Навигация

Статья

STUDYING THE STRESS LEVEL OF STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES (ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА СПОРТИВНЫХ НАУК) (0.34 Mb, pdf) Прочитать
Авторы:
Унал Туркчапар
Dzhanuzakov Kanat Chynybaevich
Аннотация:

Целью данного исследования является описание стрессовых ситуаций студентов факультета спортивных наук на кафедрах «Преподаватель физической культуры и спорта» и «Подготовка тренеров по различным переменным». В исследовании использовалась описательная модель сканирования. Исследование проводилось в 2021-2022 учебном году на факультете спортивных наук университета Кахраманмараш Сютчю Имам. В опросе приняли участие 160 студентов, по 20 человек из каждой группы. Данные исследования были собраны с использованием «Формы личной информации», подготовленной исследователем, и «Описи RÖGÖ», разработанной Розенбаумом и адаптированной на турецкий язык Дагом и Шивой, на собранных данных были выполнены расчеты: среднеарифметическое, стандартное отклонение, t-критерий и однофакторный анализ дисперсии (р<0,05). В результате анализа выявлено, что уровень стресса у участников, обучающихся на кафедрах преподавателей физической культуры и спорта и подготовки тренеров, был умеренным и адекватным. Кроме того, был сделан вывод о том, что кафедры, пол, группы и социально-экономический уровень студентов не влияют на уровнь стресса.

Список литературы:
 • Aisan F., Bozkurt N. Okul psikolojik danışmanlarının yaşam doyumu, stresle başa çıkma stratejileri ile olumsuz otomatik düşünceleri: İzmir ili örneklemi / F. Aysan, N. Bozkurt //XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. – 2004. – Т. 6. – №. 9.
 • Bayram L., Keskin Ö., Derebaşi D.G. Üniversite öğrencilerinin algılanan stres düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi / L. Bayram, Ö. Keskin, D.G. Derebaşi //Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. – 2016. – Т. 8. – №. 14. – С. 291-302.
 • Binboğa D. Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerinin stresle başa çıkma ve genel sağlık durumlarının incelenmesi: дис./ Binboğa D. – Sağlık Bilimleri Enstitüsü, – 2002.
 • Ceyhan A.A., Ceyhan E., Kurtyılmaz Y. Problemli ve problemli olmayan internet kullanımına sahip üniversite öğrencilerinin özellikleri / A.A. Ceyhan, E. Ceyhan, Y. Kurtyılmaz //Uluslararası. – 2009. – Т. 5. – С. 470-474.
 • Çardak M. İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin iş doyumu ile stresle başaçıkma yolları: дис. / M. Çardak //– Sosyal Bilimler Enstitüsü. – 2002.
 • Çiftci M.P. Bir grup lise öğrencisinin stresle başa çıkma yolları ile strese karşı dayanıklılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi / M.P. Çiftci //Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. – 2002.
 • Dağ İ. Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği’nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği / İ. Dağ //Türk Psikiyatri Dergisi. – 1991. – Т. 2. – №. 4. – С. 269-274.
 • Dağtekin G. et al. Tıp fakültesi öğrencilerinde cinsiyete göre sigara tüketimi, algılanan stres ve yaşam kalitesi / Dağtekin G., A. Emrah, A. Kılınç, M. Eyüboğlu, D. Eyüboğlu, A. Ünsal, D. Arslantaş //Osmangazi Tıp Dergisi. – 2020. – Т. 42. – №. 4. – С. 350-356.
 • Dayan G. B. D. Özel Eğitim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Algılanan Stres Ve İş Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / G. Dayan, V. Göçer, S. Bayat, K. Dayan //Anadolu Türk Eğitim Dergisi: – 2020. 2(2); 33-51.
 • Ellez A. M. Öğretim elemanı stresi ve başarı güdüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi / A.M. Ellez //Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. – 1999.
 • Erkan S. et al. Üniversite gençliğinin problem alanları ve yardım arama davranışları: Üniversite düzeyinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik örgüt ve hizmet modelinin geliştirilmesi / S. Erkan, Y. Özbay, Ş. Terzi, Z. Cihangir Çankaya // Tubitak projesi. – 2009. – №. 106K340.
 • Gökler R. et al. Modern çağin hastaliği; stres ve etkileri/The Disease of Modern Era; Stress and its Effects / R. Gökler, İ. Işıtan //Journal of history culture and art research. – 2012. – Т. 1. – №. 3. – С. 154-168.
 • Gündoğdu R., Adigüzel Ö. Stres ve yaratıcı drama: Üniversite öğrencileri ile yapılan bir çalışma / R. Gündoğdu, Ö.Adıgüzel //Yaratıcı Drama Dergisi. – 2016. – Т. 11. – №. 1. – С. 45-70.
 • Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi (6. Baskı). Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. aydogdu, YV, & Aksoy, S. (2015). A Study on Quantitative Benefits of Port Community Systems / N. Karasar //Maritime Policy & Management. – 1994. – Т. 42. – №. 1. – С. 1-10.
 • Kocabasoglu C., Suresh N. C. Strategic sourcing: an empirical investigation of the concept and its practices in US manufacturing firms / C. Kocabasoglu, N.C. Suresh //Journal of Supply Chain Management. – 2006. – Т. 42. – №. 2. – С. 4-16.
 • Malkoç, E. Öğretmenlerde Rasyonel Duygucu Öz Kararlılık Düzeyi, Algılanan Stres ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. / E. Malkoç //Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Bayazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. – 2021
 • Rosenbaum M.A. schedule for assessing self-control behaviors: Preliminary findings / M.A. Rosenbaum //Behavior therapy. – 1980. – Т. 11. – №. 1. – С. 109-121.
 • Rowshan A. Stres Yönetimi: Hayatınızın sorumluluğunu almak için stresi nasıl yönetebilirsiniz / A. Rowshan – Sistem Yayıncılık. – 2000.
 • Sarp N. Hekim ve Stres Yönetimi / N. Sarp //Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. – 2000. 53(2), 133-137.
 • Serlachius A., Hamer M., Wardle J. Stress and weight change in university students in the United Kingdom / A. Serlachius, M. Hamer, J. Wardle // Physiology & behavior. – 2007. – Т. 92. – №. 4. – С. 548-553.
 • Sürücü M., Bacanlı F. Uyum ve Psikolojik Dayanıklılık: Gazi Üniversitesinde Bir Çalışma / M. Sürücü, F. Bacanlı // Muğla: Muğla Üniversitesi. – 2006. – Т. 15.
 • Şanli Ö. Öğretmenlerin algilanan stres düzeylerinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi / Ö. Şanli // Elektronik sosyal bilimler dergisi. – 2017. – Т. 16. – №. 61. – С. 385-396.
 • Taktak, N. (2019). Stres. Erişim adresi: http://www.nedimtaktakkimdir.com
 • Tekin, E. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Stres Algıları ile İletişim Becerilerinin Araştırılması (Hakkari ili Örneği)., / E. Tekin //Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Van. – 2022.
 • Türksoy K.K. (2022). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Algılanan Stres ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Amasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Amasya.
 • Yıldırım İ. Stres ve stresle başaçıkmada gevşeme teknikleri / İ. Yildirim // Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. – 1991. – Т. 6. – №. 6.
 • Yildiz K. Eğitim fakültesi öğrencilerinin zaman yönetimi ve stres algılarının incelenmesi / K. Yildiz // Sakarya University Journal of Education. – 2018. – Т. 8. – №. 3. – С. 80-99.